Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület

Alapszabály


1. Az Egyesület neve

2. Az Egyesület székhelye

3. Az Egyesület tartama

4. Az Egyesület célja és célját megvalósító eszközök

4.1. Az Egyesület célja
4.2. Az Egyesület célját megvalósító eszközök

5. Az Egyesület tagsága

5.1. Rendes tagok
5.2. Tiszteletbeli tag
5.3. Pártoló tag
5.4. A tagság megszűnése

6. Az Egyesület gazdálkodása

7. Az Egyesület jogi személyisége és vagyona

8. Az Egyesület szervezete

8.1. A Közgyűlés
8.2. Elnökség
8.3. Az Egyesület titkára
8.4. Szakmai szekciók, bizottságok

9. Az Egyesület képviselete

10. Az Egyesület működése

11. Az Egyesület felügyelete

12. Az Egyesület megszűnése

13. Záró rendelkezések


1. Az Egyesület neve

1.1. Az Egyesület magyar neve: Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület
1.2. Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: "Hétpecsét" Information Security Association

2. Az Egyesület székhelye:

1149, Budapest, Pillangó utca 16-20. 1. emelet (Pillangó Irodaház)

3. Az Egyesület tartama:

Az Egyesület határozatlan időtartamra jön létre.

4. Az Egyesület célja és célját megvalósító eszközök

4.1. Az Egyesület célja
4.1.1. az információs társadalom biztonságának támogatása,
4.1.2. az információvédelem kultúrájának és ismereteinek terjesztése, a tudatosság kialakítása,
4.1.3. információvédelmi szakmai műhely létrehozása.
4.2. Az Egyesület célját megvalósító eszközök
4.2.1. szakmai tanácskozásokat, fórumokat, előadásokat, vitaüléseket rendez, rendezvényeket szervez, hogy támogassa a tudásalapú társadalom fejlődését kihasználva az információs társadalom adta lehetőségeket,
4.2.2. oktatási, továbbképzési tevékenységeket támogat,
4.2.3. jogszabályok alkotását kezdeményezi és véleményt nyilvánít a jogszabályok tervezeteiről,
4.2.4. kiadványokat ad ki és egyéb szakmai kiadói tevékenységet folytat, honlapot üzemeltet,
4.2.5. ösztöndíjat, tudományos pályázatokat hirdet meg,
4.2.6. együttműködik más hazai szakmai, társadalmi és gazdasági szervezetekkel,
4.2.7. nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, különös tekintettel az Európai Unióban található hasonló célú szervezetekkel,
4.2.8. az egyesület céljával összefüggésben lévő pályázati kiírásokat figyelemmel kíséri és támogatja a pályázat céljainak megvalósulását.

5. Az Egyesület tagsága

Az egyesület tagjai magyar állampolgársággal rendelkező, vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező, nem magyar állampolgár, természetes személyek vagy jogi személyek lehetnek. Az egyesület tagjai rendes, tiszteletbeli és pártoló tagok lehetnek.
5.1. Rendes tagok
5.1.1. Rendes tagok azok a természetes személyek, akiket az egyesület erre feljogosított szerve, az elnökség, a tagok sorába felvesz. A rendes tagok felvétele belépési szándéknyilatkozattal történik, két rendes tag ajánlása alapján. A jelentkező az elnökség határozata alapján válik a társaság tagjává. Az elnökség határozata ellen 15 napon belül a közgyűléshez lehet fordulni, aki a következő közgyűlésen köteles erről dönteni. A közgyűlés határozatát pedig bíróságon lehet megtámadni.
5.1.2. A rendes tag jogai:
- szavazati és tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen
- az egyesület bármely tisztségviselőjének megválasztásában részt vehet
- az egyesület bármely tisztségére megválasztható
- javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal, felszólalással és fellebbezéssel fordulhat az egyesület illetékes szervéhez
- részt vehet az egyesület rendezvényein, tanfolyamain, szakmai pályázatain
- igénybe veheti az egyesület által nyújtott kedvezményeket
5.1.3. A rendes tag kötelezettségei:
- az egyesület részére tagdíj fizetése, melynek mértéke évi 2.000,-Ft, mely minden forduló napot követő 30 napon belül fizetendő
- az alapszabály rendelkezéseinek maradéktalan betartása
5.2. Tiszteletbeli tag
Tiszteletbeli tag az a hazai és külföldi természetes és jogi személy, akinek a közgyűlés javaslata alapján az elnökség ezt a címet adományozza egyszerű szótöbbséggel.
5.2.1. Tiszteletbeli tag jogai:
- tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen
- részt vehet az egyesület rendezvényein
5.2.2. Tiszteletbeli tag kötelezettségei
- az alapszabály rendelkezéseinek maradéktalan betartása
5.3. Pártoló tag
A pártoló tag az a hazai és külföldi természetes és jogi személy, akinek az egyesület elnöksége ezt a címet adományozza egyszerű szótöbbséggel.
5.3.1. Pártoló tag jogai
- tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen
- részvétel az egyesület rendezvényein
- magánszemély esetén szerepelhet a pártoló tagok listáján
- jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szerepelhet a pártoló tagok listáján, megjelenhet az egyesület rendezvényein cégnév és logó formájában, és megjelenhet az egyesület honlapján is
5.3.2. Pártoló tag kötelezettségei
- az egyesület részére tagdíj fizetése, melynek mértéke magánszemély esetén évi 10.000,-Ft, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén évi 200.000,-Ft, mely minden forduló napot követő 30 napon belül fizetendő.
- az alapszabály rendelkezéseinek maradéktalan betartása
5.3.3. Az egyesület jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagjai a jogaikat és kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik révén gyakorolják, illetve teljesítik.
5.4. A tagság megszűnése:
- kilépéssel,
- törléssel (elhalálozással)
- jogi személy esetén jogutód nélküli megszűnéssel
- kizárással,
- tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával
5.4.1. A kilépés
A tag az egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. Kilépési szándékát az egyesület elnökségének kell bejelenteni, melyben fel kell tüntetni azt az időpontot is, amellyel kéri tagságának megszűntetését.
5.4.2. Törlés (elhalálozás) jogutód nélküli megszűnés
A tag elhalálozása esetén, illetve a jogi személy jogutód nélküli megszűnésénél az elnökség törli a tagot a tagság soraiból, illetve a tagnyilvántartásból.
5.4.3. A kizárás
A közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel a tagok sorából kizárhatja azt a rendes tagot, illetve pártoló tagot, aki a jelen alapszabályban foglalt kötelezettségét súlyosan megsérti. Különösen vonatkozik arra az esetre, ha rendes, vagy pártoló tag az előírt tagsági díj befizetésével több, mint 60 napot késlekedik és azt írásbeli felszólítás ellenére, a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül sem fizeti meg. A kizárás alatt álló tag részére biztosítani kell a védekezés lehetőségét. (iratbetekintés, információ) A kizárt tag 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz fordulhat.
5.4.4. Tiszteletbeli cím visszavonása
A tiszteletbeli cím visszavonására az adományozó elnökség jogosult egyszerű szótöbbséggel. A elnökség kizáró határozata, illetve a tiszteletbeli címet visszavonó határozata ellen a tag jogorvoslattal élhet, melyet a közgyűlés köteles a következő ülésén eldönteni. A közgyűlési határozatot a tag a bíróságon megtámadhatja.

6. Az Egyesület gazdálkodása

Az Egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. Bevételeit a tagdíjak és az egyéb forrásokból származó pénzeszközök képezik.
Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan - a céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - végezhet.

7. Az Egyesület jogi személyisége és vagyona:

- Az Egyesület jogi személy.
- Az Egyesület vagyonát ingatlanok és ingóságok, készpénz és követelések alkotják.
- Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi és nem jogi személyek tagdíjából, felajánlásaiból, hozzájárulásaiból és adományaiból képződik.
- Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

8. Az Egyesület szervezete

8.1. A Közgyűlés
A közgyűlés az Egyesület legfőbb testületi szerve, mely a tagok összességéből áll.
A Közgyűlés legalább évente egyszer ülésezik, összehívásáról az Elnökség gondoskodik. Ezen kívül az Elnökség a Közgyűlést szükség esetén bármikor összehívhatja. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a tagság egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - írásban kéri.
A Közgyűlésen szavazati joggal a rendes tagok rendelkeznek.
A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
- megállapítja és módosítja az Alapszabályt,
- értékeli az Egyesület tevékenységét, meghatározza a következő időszak legfontosabb feladatait,
- meghatározza az Egyesület éves költségvetését, elfogadja az Elnökség éves beszámolóját,
- dönt más társadalmi szervezettel való egyesülés, szétválás, átalakulás úgyszintén a feloszlás kimondásáról,
- megválasztja öt (5) évi időtartamra az Egyesület tisztségviselőit, az Elnökség tagjait, illetőleg dönt azok visszahívásáról, a visszahívásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tisztségviselő többszöri írásbeli felszólításra sem teljesíti kötelezettségét. A második ilyen eset után dönthet a közgyűlés a visszahívásáról.
- megállapítja a tagdíj összegét,
- jóváhagyja a 250.000,- Ft-os értékhatárt meghaladó jogokat, ill. kötelezettségeket vállaló jogügyleteket.
8.2. Elnökség
A Közgyűlés tagjaiból nyílt szavazás útján négy (4) fős Elnökséget választ, akik munkájukat megválasztásuk idején társadalmi munkában végzik. Az Elnökség tagjai az első öt (5) évre:
Gasparetz András, elnök
Dr. Ködmön István, alelnök
Tarján Gábor, alelnök
Jerabek György, titkár
Az Elnökség elnöke - egyben az Egyesület Elnöke - az első öt (5) évre.
Az Elnökség hatásköre
- Közgyűlés összehívása,
- az Egyesület folyamatos működésének irányítása és szervezése,
- a Közgyűlés határozatának végrehajtása,
- az Egyesület szakmai bizottságainak, szekcióinak megalapítása, irányítása és működésük ellenőrzése,
- az Egyesület költségvetésének kidolgozása, és a Közgyűlés elé terjesztése,
- a közgyűlés javaslata alapján tiszteletbeli tagság adományozása,
- döntés minden olyan, az Egyesület működését érintő kérdésben, ami nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Az Elnökség ügyrendje
Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. Az ülések összehívásáról és előkészítéséről az Elnökség elnöke és a titkár gondoskodik.
8.3. Az Egyesület titkára
- Az Egyesület titkára segíti az Egyesület Elnökét feladatainak ellátásában.
- Előkészíti a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket.
- Gondoskodik a közgyűlés és az elnökségi ülés jegyzőkönyvének vezetéséről.
- Irányítja, ill. ellátja az Egyesület adminisztrációs munkáját.
8.4. Szakmai szekciók, bizottságok
Az Egyesület rendes tagjai a Közgyűlés jóváhagyásával szakmai alapon szekciókat, bizottságokat alakíthatnak. A szakmai szekciók, bizottságok nem rendelkeznek önálló jogi személyiséggel.
A szekciók, bizottságok az Egyesület feladatainak megvalósítása érdekében
- szakmai rendezvényeket szerveznek,
- külföldi szervezetekkel kapcsolatokat tartanak fenn
- működésük rendjét az Alapszabály keretein belül önállóan határozzák meg.

9. Az Egyesület képviselete

Az Egyesület képviselője az Elnök, aki
- vezeti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit,
- ellátja a Közgyűlés, illetve az Elnökség által rábízott feladatokat,
- beszámol a Közgyűlésnek az Egyesület ügyeinek intézéséről
- irányítja és ellenőrzi az Egyesület gazdálkodási tevékenységét,
- egyúttal az Egyesület nevében önálló aláírási jogosultsággal is rendelkezik.
Az Elnökség tagjai aláírási jogukat oly módon gyakorolják, hogy az Elnök önállóan, az alelnökök együttesen jogosultak aláírni.
Az Egyesület önálló aláírási joggal felruházott képviselője az Elnök Gasparetz András az Egyesületet úgy jegyzi, hogy nevét az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá önállóan írja.
Az Egyesület együttes aláírási joggal felruházott képviselői az Egyesületet úgy jegyzik, hogy nevüket az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá együttesen írják.
Az Egyesület együttes aláírási jogosultsággal rendelkező képviselői: Dr. Ködmön István és Tarján Gábor

10. Az Egyesület működése

A Közgyűlés és az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint a fele jelen van. A Közgyűlés és az Elnökség minden tagját egy szavazat illeti meg. A Közgyűlésre illetőleg az Elnökségi ülésre a tagokat a napirend közlésével úgy kell meghívni, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés illetőleg az Elnökségi ülés napja között legalább tizenöt (15) napi időköznek el kell telnie. A határozatképtelenség miatt, a határozatképtelen Közgyűlés időpontjától számolt legkevesebb nyolc (8) nap elteltét követően megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelent és szavazásra jogosult tagok számától függetlenül akkor lehet határozatképes, he erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban már előre felhívták. A halasztott Közgyűlésre szóló meghívóban a tagokat a távolmaradás következményeire figyelmeztetni kell.
A Közgyűlés és az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza, és a tisztségviselőit nyílt szavazás útján választja meg. Egyszerű szótöbbséggel hozza határozatait, kivéve a tagfelvétel, illetőleg a tagok sorából való kizárás esetét, ahol 2/3-os (minősített) szótöbbség szükséges. A Közgyűlés és az Elnökség a jelenlévő tagok egyharmadának javaslatára titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén a Levezető elnök szavazata dönt. A Közgyűlés és az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza annak határozatait.
Az Elnökség mindig csak határozatképes ülésen dönthet.

11. Az Egyesület felügyelete

11.1. Az Egyesület működése felett az Ügyészség a reá irányuló szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható az Ügyész a Fővárosi Bírósághoz fordulhat.
11.2. Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba. Ha az Egyesület neve, székhelye megváltozik, ill. képviseletére új személy lesz jogosult, azt a Bíróságnak be kell jelenteni.
A Bíróság az Ügyész keresete alapján:
a, megsemmisítheti az Egyesület törvénysértő határozatát és szükség szerint új határozat hozatalát rendelheti el;
b, a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja az Egyesület közgyűlését;
c, az Egyesület működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az Egyesület a tevékenységét felfüggesztheti, ellenőrzésére felügyelő biztost rendelhet ki;
d, feloszlatja az Egyesületet ha annak működése az 1989. évi II. Törvény 2. § (2) bekezdésébe ütközik;
e, megállapítja az Egyesület megszűnését, ha legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak száma tartósan tíz fő alá csökken.
Ha az Egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett, a tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.

12. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik, ha
- elhatározza feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését,
- az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

13. Záró rendelkezések

13.1. A jelen alapszabállyal létesített egyesület pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
13.2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben foglaltak az irányadók.

Budapest, 2005. február 24.